Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

Seminarijos vadovybė

Kun. Andžej Šuškevič
REKTORIUS

Gimiau 1977 metais Vilniuje. Nuo mažens patarnavau bažnyčioje, dalyvavau parapijos jaunimo veikloje. Troškimas siekti kunigystės atėjo ne akimirksniu, bet brendo palengva, tačiau baigdamas vidurinę mokyklą jau buvau tvirtai apsisprendęs stoti į kunigų seminariją.

Šešeri seminarijos metai buvo nuostabus laikas, skirtas tolimesniam savo pašaukimo atpažinimui ir teologinių žinių gilinimui. Jubiliejinių 2000-ųjų metų pavasarį buvau pašventintas diakonu ir paskirtas į Arkikatedrą bei Vilniaus Arkivyskupijos Jaunimo centrą atlikti diakono tarnystę. 2001-ųjų birželio 29 d. priėmiau kunigystės šventimus ir, likdamas Jaunimo centro sielovadininku, buvau paskirtas į Vilniaus šv. Ap. Petro ir Povilo parapiją. Po metų išvykau į Romą tęsti teologijos studijų Popiežiškame Laterano universitete. Grįžęs po studijų, pradėjau sielovadinę tarnystę Vilniaus Kalvarijų parapijoje. 2011 metų vasarą buvau paskirtas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektoriumi, o 2018 metų vasarą - Rektoriumi.

 


Kun. dr. Mindaugas Ragaišis
Vicerektorius

Gimiau 1973 m. Aukštaitijoje, Ignalinos krašte. Mokiausi Linkmenų vidurinėje mokykloje. Ją užbaigęs, 1991 m. įstojau į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1996 12 07 buvau pašventintas diakonu ir paskirtas pastoracinei praktikai Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijoje. Tuo metu taip pat teko dėstyti Katalikų tikybos katedroje Vilniaus Pedagoginiame universitete. Kunigu įšventintas 1997 05 17 ir paskirtas vikaru į Vilniaus arkikatedrą baziliką. 2000 m., prieš išvykstant studijuoti į Vokietiją, pusę metų darbavausi vikaru Lentvario parapijoje. 2006 m. Erfurto universitete Katalikų teologijos fakultete apsigyniau daktarinę disertaciją „Umkehr ins Gespräch bringen. Der Beitrag von ‚kommunikativen Glaubensmilieus‘ zur Erneuerung der Bußpraxis“ („Skelbti atsivertimą. ‚Veiklių tikėjimo grupių‘ indėlis atgailos praktikos atnaujinimui“). Grįžęs į Lietuvą buvau paskirtas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytoju bei Vilniaus šv. Mikalojaus parapijos rezidentu. Taip pat šiuo laiku dėsčiau Kauno Vytauto Didžiojo universitete Katalikų teologijos fakultete bei Vilniaus Pedagoginiame universitete Katalikų tikybos katedroje. Šalia dėstymo mokslinėje veikloje dalyvauju skaitydamas pranešimus mokslinėse konferencijose bei rašydamas ir publikuodamas mokslinius straipsnius. Nuo 2013 m. darbuojuosi Vilniaus arkivyskupijos tribunole notaru, o vėliau ir auditoriumi. 2018 06 13 paskirtas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektoriumi.

Br. dr. Marek Adam Dettlaff OFMConv
Dvasios tėvas

Gimiau 1967 metų spalio 19 d. Pucke, Lenkijoje. Esu pranciškonas, 1993 m. buvau įšventintas kunigu. Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų vienuolyne vykdau gvardijono bei bažnyčios rektoriaus pareigas. Nuo 2004 m. Vilniaus vyskupijoje vykdau egzorcisto tarnystę. Esu dvasinių knygų serijos „Dvasinė kova“ ir istorinių knygų serijos „Studia Franciscana Lithuanica“ iniciatorius, parašiau nemažai istorinių straipsnių bei išleidau monografiją apie Pranciškonų vienuolyno veiklą Vilniuje. Vilniaus kultūros ir dvasingumo centre organizuoju įvairius kultūrinius ir dvasinius projektus. 2016–2017 m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėsčiau Bažnyčios istoriją, o 2018 metų birželio mėn. 13 d. buvau paskirtas Seminarijos dvasios tėvu.

Kun. Marius Žitkauskas
Dvasios tėvas

Gimiau Dzūkijoje, Alytaus mieste, 1978 m. vasario 13 d. Esu trečias vaikas šeimoje. Turiu du vyresnius brolius ir metais jaunesnę seserį. Mano šeima yra katalikiška. Tėvų dėka sekmadienio šventimas ir kitos katalikiškos tradicijos nuo pat mažens tapo įgūdžiu. Sulaukęs pilnametystės atradau gyvą ryšį su Kristumi ir tos tradicijos tapo asmeninio santykio su Jėzumi patirtis bei išraiška. 2000 m. baigiau VGTU. Tais pačiais metais vienoje piligriminėje kelionėje Viešpats davė aiškiai suprasti, kad kviečia mane kunigystėn. Pusė metų nenorėjau šios dovanos priimti, turėjau savų planų, galynėjausi su Viešpaties valia kol pasidaviau, apsisprendžiau kunigystei ir nurimęs 2001 m. įstojau į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją. 2007 m. priėmiau diakono šventimus ir buvau paskirtas tarnauti Vilniaus šv. Teresės bažnyčioje. Tuo pačiu metu ėjau sielovadininko pareigas Vilniaus Arkivyskupijos Jaunimo centre. Po metų, balandžio 12 d., priėmęs kunigystės šventimus, toliau tęsiau ankstesnes tarnystes. 2011 m. gavau paskyrimą į Vilniaus arkikatedrą, kurioje šešis metus valgiau vikaro duoną 🙂 2017 m., ieškodamas tvarios kunigiškos bendrystės, įstojau į Šv. Pilypo Nerio Oratoriją Vilniuje. Nuo tų pačių metų liepos mėn. esu Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras ir akademinės sielovados bendradarbis. 2018 m. esu paskirtas būti antruoju Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvu ir einu ankstesnes pareigas.

Kun. dr. Vladimiras Solovej
Studijų prefektas

Gimiau 1975 m. vasario 28 d. 1992 metais baigiau vidurinę mokyklą Druskininkuose ir įstojau į Kauno kunigų seminariją. 1997 m. užbaigęs teologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete, išvykau studijuoti filosofiją Katalikiškame Liublino universitete Lenkijoje. 2001 m. įgijau filosofijos magistro mokslinį laipsnį ir tų metų birželio 29 d. buvau pašventintas kunigu Vilniaus arkikatedroje. Tais pačiais metais pradėjau dėstyti įvairias filosofines disciplinas Vilniaus kunigų seminarijoje kartu vykdydamas kunigišką vikaro tarnystę Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo parapijoje. 2005 m. išvykau tęsti filosofinių studijų į Romą. Studijų metais šv. Tomo Akviniečio universitete Romoje taip pat įsijungiau į skirtingų Italijos parapijų sielovadą. 2009 m. apgyniau daktaro disertaciją. Grįžęs į Lietuvą dėsčiau filosofiją Lietuvos Edukologijos universiteto katalikų tikybos katedroje, Mykolo Romerio universitete, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lygiagrečiau tarnaudamas įvairių Vilniaus arkivyskupijos parapijų tikintiesiems. 2017 m. Vilniaus arkivyskupo dekretu buvau paskirtas šv. Juozapo kunigų seminarijos teologijos instituto studijų prefektu.

Kun. Francišek Jusiel
Generalinis sekretorius

Esu gimęs katalikiškoje šeimoje. Tikėjimo mokiausi iš senelių ir tėvų. Mokiausi Šalčininkų J. Sniadeckio vid. mokykloje. Patarnavau Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčioje. Mokyklos metais tikėjimui didelę įtaką turėjo judėjimas Fos-Dzoe. Tada ir apsisprendžiau atsiliepti į kunigišką tarnystę, į šį pašaukimą. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje ruošiausi šventimams. Įšventintas į kunigus dirbau Vilniaus seminarijos propedeutiniame kurse bei keliose Vilniaus arkivyskupijos parapijose. Vėliau Romoje studijavau ir įgijau kanonų teisės licenciato laipsnį. Po studijų tęsiu tarnystę Vilniaus Bažnyčioje arkivyskupo man patikėtose tarnystės vietose – Vilniaus arkivyskupijos tribunole, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje bei Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį